W roku szkolnym 2019/2020 III Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej  oferuje absolwentom szkół podstawowych możliwość podjęcia nauki w klasach ogólnych, w których uczniowie zostaną kompleksowo przygotowani do egzaminu maturalnego.

Oferta III LO pozwoli na rozpoznanie uczniom swoich predyspozycji zawodowych i ukierunkowanie nauki pod kątem dalszego kształcenia lub kariery zawodowej. Planujemy i organizujemy zajęcia obowiązkowe i dodatkowe tak, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, a także stworzyć możliwość rozwijania zainteresowań każdemu uczniowi.

Szkoła oferuje możliwość wyboru rozszerzeń przedmiotowych w zależności od potrzeb uczniów. III Liceum Ogólnokształcące umożliwia uczniom realizację wszystkich przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod eksperymentalno-badawczych, których celem jest efektywność przyswajania wiedzy przez uczniów w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej dialogowi pomiędzy uczniem i nauczycielem. Uczniowie podczas nauki w szkole wykorzystują w bardzo szerokim zakresie nowoczesne technologie. Lekcje realizowane są z wykorzystaniem smartfonów, tabletów oraz innych urządzeń TIK.

III LO posiada profesjonalną pracownię do nauki języków obcych, w której uczniowie mogą w sprzyjających warunkach, bez zakłóceń, rozwijać swoje umiejętności komunikacji werbalnej w językach obcych.

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy absolwentom szkół podstawowych klasy ogólne z następującymi rozszerzeniami:

Klasa 1CP

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, geografia

drugi język: rosyjski / francuski

Przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka oraz biologia, geografia

Zaplanowana siatka godzin z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym:

Język angielski 4, 4, 5, 5

Biologia 3, 4, 3, 2

Geografia 2, 4, 4, 2

Do tej klasy zapraszamy absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych naukami przyrodniczymi w zakresie geografii i biologii.

Przykładowe kierunki studiów w dalszej edukacji: rehabilitacja, leśnictwo, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, matematyka, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, elektronika, energetyka, ochrona środowiska, neuroinformatyka. prawo, prawo i finanse, prawo w biznesie, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, medioznawstwo, dyplomacja, administracja, edytorstwo i techniki redakcyjne, etyka, filmoznawstwo, filologia klasyczna, historia sztuki, Journalism and New Media, kultura współczesna, kulturoznawstwo, studia humanistyczno – społeczne, pedagogika, politologia, polityka społeczna, produkcja medialna, psychologia, stosunki międzynarodowe, studia europejskie, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny, geodezja, kartografia, inżynieria ekologiczna, inżynieria i gospodarka wodna, logistyka, architektura, telekomunikacja, ekonomia, marketing, finanse i rachunkowość, zarządzanie, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, inżynieria i analiza danych, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, transport, administracja, archeologia, dziennikarstwo i medioznawstwo, europeistyka, geografia, geologia, studia ekonomiczne, studia menedżerskie, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, zarządzanie, marketing, public relations, bezpieczeństwo narodowe, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo,

Klasa 1DP

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie

drugi język: rosyjski / francuski

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka oraz dwa z język angielski, wiedza o społeczeństwie

Do tej klasy zapraszamy absolwentów gimnazjów zainteresowanych naukami społecznymi, omawiającymi i wyjaśniającymi procesy zachodzące w społeczeństwie . Wiedza o funkcjonowaniu społeczeństwa jest jednym z podstawowych elementów funkcjonowania człowieka w gospodarce opartej na wiedzy.

Wiedza o społeczeństwie od lat znajduje się w pierwszej piątce przedmiotów wybranych zdawanych na maturze dodatkowo. Zainteresowani uczniowie są przygotowywani do wielu olimpiad i konkursów tematycznych.

Zaplanowana siatka godzin z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym:

Język polski 5, 6, 7, 6

Język angielski 5, 5, 4, 4,

Wiedza o społeczeństwie 2, 2, 3, 3,

Przykładowe kierunki studiów w dalszej edukacji: prawo, prawo i finanse, prawo w biznesie, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, medioznawstwo, dyplomacja, administracja, edytorstwo i techniki redakcyjne, etyka, filmoznawstwo, pedagogika, politologia, polityka społeczna, produkcja medialna, psychologia, stosunki międzynarodowe, studia europejskie, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie, marketing, public relations, administracja, samorząd terytorialny. Kryminalistyka, bezpieczeństwo publiczne.

Oferta zajęć dodatkowych dla zainteresowanych uczniów:

 • Zajęcia doświadczalne z biologii, chemii i fizyki w bardzo dobrze wyposażonej szkolnej pracowni
 • Zajęcia z języków obcych w profesjonalnym laboratorium językowym firmy Mentor
 • Tworzenie i realizacja projektów e-Twinning
 • Szkolna telewizja internetowa Micek TV
 • Administrowanie szkolną witryną internetową
 • Warsztaty filmowe
 • Grafika komputerowa
 • Robotyka
 • Brydż sportowy
 • Szachy
 • Klub Rowerowy
 • Pływanie
 • Samoobrona
 • Koło miłośników geografii
 • Koło miłośników gier komputerowych
 • Zajęcia przygotowujące do matury z wybranych przez uczniów przedmiotów

Kryteria ex-aequo

Oddziałom przypisano następujące kryteria ex-aequo:

 • Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Ocena zachowania
 • Procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
 • Średnia z przedmiotów obowiązkowych
 • Ocena z języka polskiego
 • Ocena z języka obcego