W roku szkolnym 2019/2020 III Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej  oferuje absolwentom gimnazjów możliwość podjęcia nauki w klasach ogólnych, w których uczniowie zostaną kompleksowo przygotowani do egzaminu maturalnego.

Oferta III LO pozwoli na rozpoznanie uczniom swoich predyspozycji zawodowych i ukierunkowanie nauki pod kątem dalszego kształcenia lub kariery zawodowej. Planujemy i organizujemy zajęcia obowiązkowe i dodatkowe tak, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, a także stworzyć możliwość rozwijania zainteresowań każdemu uczniowi.

Szkoła oferuje możliwość wyboru rozszerzeń przedmiotowych w zależności od potrzeb uczniów. III Liceum Ogólnokształcące umożliwia uczniom realizację wszystkich przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod eksperymentalno-badawczych, których celem jest efektywność przyswajania wiedzy przez uczniów w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej dialogowi pomiędzy uczniem i nauczycielem.

III LO posiada profesjonalną pracownię do nauki języków obcych, w której uczniowie mogą w sprzyjających warunkach, bez zakłóceń, rozwijać swoje umiejętności komunikacji werbalnej w językach obcych.

W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy absolwentom gimnazjów klasy ogólne z następującymi rozszerzeniami:

Klasa 1AG

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, informatyka, geografia

drugi język: rosyjski / francuski

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, geografia, informatyka.

Zaplanowana siatka godzin z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym:

Język angielski 5, 5, 5

Geografia 2, 5, 4

Informatyka 1, 4, 4

Przedmiot dodatkowy: historia i społeczeństwo

Przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce

Do klasy zapraszamy absolwentów gimnazjów  zainteresowanych informatyką oraz nowymi technologiami, jak również geografią. Nasi uczniowie mają możliwość poznania języka programowania C, C++, pracy z robotami  LEGO Mindstorms EV3. Nauczyć się obrabiać grafikę rastrową i wektorową oraz poznać tajniki nagrywania i składania filmów. W szkole jest możliwość odbycia szkoleń – CISCO IT Essentials oraz Routing & Switching. W liceum prowadzimy naukę szeroko pojętej geografii podzielonej na fizyczną i społeczną. Uczymy o kontynentach, państwach i miastach, badamy różne zjawiska fizyczne, przyrodnicze i społeczne.

Informatyka w klasie pierwszej to zakres podstawowy, w klasach drugiej i trzeciej – zakres rozszerzony obejmujący naukę programowania w językach C/C++ a następnie technologii webowych łączących PHP, HTML, SQL, JS i CSS.

Przykładowe kierunki studiów w dalszej edukacji: wszystkie kierunki informatyczne, ekonomia, marketing, finanse i rachunkowość, zarządzanie, geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, inżynieria i analiza danych, inżynieria środowiska, stosunki międzynarodowe, ochrona środowiska, transport, logistyka, administracja, archeologia, dziennikarstwo i medioznawstwo, europeistyka, geografia, geodezja, kartografia, geologia, studia ekonomiczno-matematyczne, studia ekonomiczno-menedżerskie, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, marketing, public relations, bezpieczeństwo narodowe, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo,

Klasa 1BG

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:  język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie.

drugi język: rosyjski / francuski

przedmioty punktowane przy rekrutacji: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie.

Zaplanowana siatka godzin z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym:

Język angielski 2, 2, 2,

Wiedza o społeczeństwie 1, 5, 4

Historia 2, 4, 4

Przedmiot dodatkowy: przyroda

Przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce

Do tej klasy zapraszamy absolwentów gimnazjów zainteresowanych naukami humanistycznymi. Historia, poprzez pokazanie procesów historycznych, pozwala lepiej zrozumieć podłoże współczesnych problemów społeczno- politycznych i uzupełnić w ten sposób wiedzę o społeczeństwie. Znajomość tła historycznego ułatwi interpretację utworów literackich. Dzięki orientacji w wydarzeniach procesach historycznych zrozumienie zachodzących przemian polityczno-społecznych jest dużo łatwiejsze. Wiedza o funkcjonowaniu społeczeństwa jest jednym z podstawowych elementów funkcjonowania człowieka w gospodarce opartej na wiedzy.

Wiedza o społeczeństwie od lat znajduje się w pierwszej piątce przedmiotów wybranych zdawanych na maturze dodatkowo. Zainteresowani uczniowie są przygotowywani do wielu olimpiad i konkursów tematycznych.

Przykładowe kierunki studiów w dalszej edukacji: prawo, prawo i finanse, prawo w biznesie, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, medioznawstwo, dyplomacja, administracja, edytorstwo i techniki redakcyjne, etyka, filmoznawstwo, filologia klasyczna, historia sztuki, kultura współczesna, kulturoznawstwo, studia humanistyczno – społeczne, pedagogika, politologia, polityka społeczna, produkcja medialna, psychologia, stosunki międzynarodowe, studia europejskie, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie, marketing, public relations, administracja, samorząd terytorialny

Oferta zajęć dodatkowych dla zainteresowanych uczniów:

 • Zajęcia doświadczalne z biologii, chemii i fizyki w bardzo dobrze wyposażonej szkolnej pracowni
 • Zajęcia z języków obcych w profesjonalnym laboratorium językowym firmy Mentor
 • Tworzenie i realizacja projektów e-Twinning
 • Szkolna telewizja internetowa Micek TV
 • Administrowanie szkolną witryną internetową
 • Warsztaty filmowe
 • Grafika komputerowa
 • Robotyka
 • Brydż sportowy
 • Szachy
 • Klub Rowerowy
 • Pływanie
 • Samoobrona
 • Koło miłośników geografii
 • Koło miłośników gier komputerowych
 • Zajęcia przygotowujące do matury z wybranych przez uczniów przedmiotów

Kryteria ex-aequo

Oddziałom przypisano następujące kryteria ex-aequo:

 • Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Ocena zachowania
 • Procentowy wynik sumaryczny z egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty
 • Średnia z przedmiotów obowiązkowych
 • Ocena z języka polskiego
 • Ocena z języka obcego