„Miej serce i patrzaj w serce”

Adam Mickiewicz

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza
w Białej Podlaskiej

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.
 2. Opiekę nad Szkolnym Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora      nauczyciel, który czuwa nad tym, by działalność Koła Wolontariatu była zgodna ze Statutem Szkoły.
 3. Miejscem działania organizacji Szkolnego Koła Wolontariatu jest siedziba szkoły.
 4. Termin spotkań ustala się na początku roku szkolnego
 5. Decyzje o powstaniu i rozwiązaniu Szkolnego Koła Wolontariatu podejmuje Dyrektor Szkoły.

II. Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu

 1. Szkolne Koło Wolontariatu zrzesza młodzież szkoły, w której zostało powołane.
 2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każdy uczeń, który włączył się w jego pracę i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, głównie przez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.
 3. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności
  i bezinteresowności.
 4. Członkostwo ucznia w Szkolnym Kole Wolontariatu wymaga pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów.

III. Prawa Wolontariusza

 1. Wolontariusz ma prawo zgłaszać własne propozycje i inicjatywy pomocy innym.
 2. Wolontariusz ma prawo podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pracy w domu i odpoczynku.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony Opiekuna oraz członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej pracy. Zaświadczenie takie otrzyma Wolontariusz, który systematycznie brał udział w spotkaniach i zebraniach Koła oraz aktywnie uczestniczył w pracy wolontariatu.
 5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu po uprzedzeniu o tym fakcie opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.
 6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach i specyfice zadań, których się podejmuje.

IV Obowiązki Wolontariusza

 1. Wolontariusz ma obowiązek dążyć do urzeczywistnienia w sobie ducha wolontariusza, który niesie pomoc zawsze tam, gdzie sytuacja tego wymaga.
 2. Wolontariusz ma obowiązek wykonywać prace na rzecz Szkolnego Koła Wolontariatu i prace podejmowane przez Koło.
 3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i zebraniach Szkolnego Koła Wolontariatu.
 4. Wolontariusz ma obowiązek troszczyć się o rozwój Koła.
 5. W przypadku niemożności wywiązania się z przyjętych przez siebie zobowiązań, Wolontariusz musi niezwłocznie poinformować o tym Opiekuna.
 6. Zawsze godnie reprezentować siebie, swoją szkołę i idee Wolontariatu.
 7. Zachować dyskrecję w sprawach prywatnych, unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.

V. Cele szczegółowe i założenia działalności

 1. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
 2. Kształtowanie postaw prospołecznych
 3. Rozwijanie empatii, zrozumienia i inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
 4. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
 5. Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego
 6. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
 7. Współpraca z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
 8. Rozwijanie zainteresowań i możliwości wykorzystania własnych umiejętności
  i doświadczeń
 9. Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
 10. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej