Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 2. W przypadku trudności w nauce do pomocy ze strony nauczyciela lub samorządu klasowego.
 3. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 4. Poszanowania godności własnej i dyskrecji w sprawach osobistych.
 5. Poznania obowiązującego wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
 6. Zapoznania się z zasadami bieżącego oceniania i śródrocznej klasyfikacji według skali i formy przyjętej w szkole oraz z zasadami ustalania ocen rocznych i warunkami ich poprawiania.
 7. Poznania kryteriów i zasad oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 8. Poznania terminów i formy informowania o przewidywanych dla niego ocenach i zasadach przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego oraz egzaminu poprawkowego.
 9. Rzetelnej, sprawiedliwej i jawnej oceny swego zachowania i postępów w nauce.
 10. Znajomości programu nauczania na dany rok dla swojej klasy.
 11. Znajomości celu lekcji oraz jasnego i zrozumiałego przekazu jej treści.
 12. Na okres świąt kalendarzowych i ferii być zwolnionym od zadań domowych (z nielicznymi wyjątkami za zgodą uczniów).
 13. Znajomości na bieżąco ocen z poszczególnych przedmiotów.
 14. Znajomości ocen śródrocznych (rocznych) z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 15. Znajomości sposobu informowania o przewidywanych śródrocznych (rocznych) ocenach niedostatecznych przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz trybu odwołania się od kary.
 16. Do dwukrotnego nie przygotowania do lekcji z każdego przedmiotu w ciągu okresu bez podania przyczyny. Negatywny stosunek do nauki wyrażający się w systematycznym nie przygotowywaniu się do poszczególnych zajęć edukacyjnych będzie uwzględniany przez wychowawcę przy ocenianiu zachowania ucznia.
 17. Dokonywania wyboru kół zainteresowań i innych form zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych za zgodą wychowawcy klasy.
 18. W ciągu roku szkolnego 5 dni wolnych od zajęć dydaktycznych, przeznaczonych na wycieczki i biwaki.
 19. Korzystania ze wszystkich form pomocy materialnej i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje szkoła.
 20. Za wzorową postawę, naukę i pracę do nagrody i wyróżniania przez radę pedagogiczną.
 21. Korzystania z biblioteki, świetlicy, stołówki, obiektów i urządzeń szkolnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 22. Korzystania ze wszystkich form opieki zdrowotnej prowadzonych na terenie szkoły.
 23. Wyłaniania w demokratycznych wyborach swej reprezentacji w postaci samorządu uczniowskiego i samorządów klasowych, a także do ich odwołania, jeśli nie spełniałyby one swoich funkcji lub spełniałyby je niewłaściwie.
 24. Nie oceniania negatywnego przez pierwszy tydzień nowego roku szkolnego.

Obowiązki ucznia

Każdy uczeń ma obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły.
 2. Uczęszczać na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie.
 3. Przestrzegać warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły
  • Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych ( urządzenia powinny być wyłączone i schowane)
  • Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej
  • Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” u dyrektora szkoły- aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.
 1. Opanować materiał nauczania określony programem i uzupełniać braki wynikające z absencji.
 2. Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem wiedzy.
 3. Przestrzegać zarządzeń władz szkolnych tj. dyrekcji szkoły i wychowawcy.
 4. Przestrzegać porządku szkolnego, dbania o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły.
 5. Pełnić dyżury w klasie.
 6. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów.
 7. Wygląd ucznia nie może być ekstrawagancki. Strój ucznia powinien być funkcjonalny i estetyczny; nie może eksponować gołych ramion, brzucha, głębokich dekoltów itp. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy (kolory: granatowy, czarny, biały).
 8. Nosić w widocznym miejscu identyfikator.
 9. Zmieniać obuwia na ,,miękkie” na terenie szkoły.
 10. Nosić potrzebne zeszyty, podręczniki i przybory szkolne.
 11. Starannie prowadzić zeszyty, zgodnie z wymogami nauczyciela.
 12. Starannie wykonywać pracę domową oraz kształtować nawyki wykonywania jej w dniu, w którym została zadana.
 13. Usprawiedliwiać każdorazową nieobecność na zajęciach lekcyjnych bezpośrednio po powrocie do szkoły, nie później niż na najbliższej godzinie wychowawczej, przedstawiając usprawiedliwienie wystawione przez rodziców (prawnych opiekunów), lekarza i inne instytucje lub ucznia w przypadku, gdy jest pełnoletni.
 14. Zgłoszenia niezwłocznie w przypadku dłuższej nieobecności jej powód do wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.
 15. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły.
 16. Zachować godną postawę moralną zarówno w szkole jak i poza nią, być wzorem kultury dla otoczenia.
 17. Przeciwdziałać wszelkim przejawom zła, przemocy, brutalności i nietolerancji, stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, bronić słabszych.
 18. Wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających, pomagać kolegom i koleżankom, którzy mają skłonności do nałogów.
 19. Korzystać z pomieszczeń, przedmiotów i urządzeń szkolnych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 20. Respektować uchwał i programów swego samorządu.
 21. Godnie reprezentować szkołę na uroczystościach i imprezach pozaszkolnych.