• 27.11.2014r. – Spotkania wychowawców z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami
  • 29.01.2015r. – poinformowanie o wynikach klasyfikacji śródrocznej klas I – III
  • 26.03.2015r. – Spotkania wychowawców z rodzicami oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami. Informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego w klasach trzecich
  • 15.04.2015r. – Spotkania wychowawców z rodzicami (klasy III LO). Informacja o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych i rocznych klasyfikacyjnych ocenach zachowania. Podsumowanie działań realizowanych w klasie w roku szkolnym 2014/2015.
  • 21.05.2015r. – Spotkanie wychowawców z rodzicami. Indywidualne konsultacje z nauczycielami uczącymi. Informacja o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych.
  • 16.06.2015r. – Zebrania wychowawców z rodzicami. Informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznych klasyfikacyjnych ocenach zachowania. Podsumowanie działań realizowanych w klasie w roku szkolnym 2014/2015.