1. Dążenie do podnoszenia efektywności kształcenia i wszechstronnego rozwoju ucznia.
  2. Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa; planowanie, realizowanie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych w przyjaznych i bezpiecznych warunkach.
  3. Podejmowanie działań innowacyjnych.
  4. Udzielanie uczniom i rodzicom wszechstronnego wsparcia oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów.
  5. Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych.
  6. Kształtowanie właściwych postaw i uczenie umiejętności niezbędnych w życiu.
  7. Profilaktyka uzależnień.
  8. Motywowanie uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.
  9. Podejmowanie działań angażujących rodziców w życiu szkoły.
  10. Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji programów nauczania i poszerzania oferty edukacyjnej.